Til arrangementer

Andebu i framtida v/Sandefjord kommune

Samtale, debatt og foredrag
Voksne

Sandefjord kommune informerer om planene for Andebu sentrum i framtida

Legg til i kalender
En buss til venstre, en familie på tre går over et gangfelt. Andebu sentrumsbygg i bakgrunnen.
Foto: Signe Moland
En buss til venstre, en familie på tre går over et gangfelt. Andebu sentrumsbygg i bakgrunnen.
Foto: Signe Moland
En buss til venstre, en familie på tre går over et gangfelt. Andebu sentrumsbygg i bakgrunnen.
Foto: Signe Moland

Gratis - ingen påmelding

Dato

tor 22. august

Tid

19:30 - 20:30

Sted

Andebu bibliotek - 1.etg

Arrangør

Sandefjord kommune

Sentrumsutvikling og bevaring av natur er to temaer som går hånd i hånd. Ved å gjøre sentrum mer attraktivt, fortette og bruke arealene i sentrum på en bedre måte, kan vi redusere behovet for å bygge ned den flotte naturen vi har rundt oss.

På arrangementet vil du få høre to foredrag om:

· Gangakser og møteplasser i Andebu sentrum v/Signe Moland, Sandefjord kommune

· Kommunedelplan for natur, v/Pål Breien Abrahamsen, Sandefjord kommune

Det blir tid til spørsmål/diskusjon etter foredragene.

Kort om planen for gangakser og møteplasser i Andebu sentrum:

Kommunen har vedtatt en egen plan for gående. I arbeidet ble det kartlagt hvordan forholdene for gående er i dag i Sandefjord by, Stokke og Andebu. Videre ble det sett på hva som skal til for å gjøre områdene mer gangvennlige.

Planen peker på at Andebu har gode gang- og sykkelveier langs hovedveiene inn mot sentrum, men at sentrumskjernen er lite tilrettelagt for å gå, sykle og oppholde seg. Mange biler og ustrukturert parkering gjør i tillegg området uoversiktlig og utrygt for mange myke trafikanter.

Kommunen har derfor laget et forslag til nye gangakser og møteplasser som kan gjøre sentrumskjernen tryggere og triveligere for alle.

Kort om Kommunedelplan for natur:

I 2024 har 45 kommuner i Norge fått tilskudd fra Miljødirektoratet til å lage en plan for kommunens natur, og Sandefjord er en av disse. Forslag til planprogram for kommunedelplan for natur i Sandefjord er nå ute på offentlig høring over sommeren. Du finner dokumentene på kommunens hjemmesider.

Sandefjord kommune baserer sitt arbeid på FN sine bærekraftmål. Naturen forsvinner i dag mange steder verden over, og mange av årsakene bunner i måten vi bruker den på. Norge har gjennom FN sin konvensjon om biologisk mangfold inngått naturavtalen for å unngå ytterligere tap av natur. Endringer i arealbruk er den viktigste årsaken til tap av naturmangfold i verden – og i Norge. Det betyr at hensynet til natur må vektlegges på en helt ny måte og bli et hovedpremiss i arealforvaltningen og i den helhetlige tilnærmingen til lokal samfunnsutvikling.

For å få en god plan er det en fordel at kunnskapsgrunnlaget er godt. Vi er avhengige av at kommunens innbyggere kan bidra med lokalkunnskap om natur, spesielt der naturkartleggere ikke ennå har satt sin fot. Tips om verdifull natur eller annet som er relevant for en slik plan kan sendes til: post@sandefjord.kommune.no

Det kan også gis innspill på Sandefjord kommune sine nettsider, eller ved å ta en telefon til prosjektansvarlig i kommunen - Pål Breien Abrahamsen på tlf. nr. 334 16349.

Kontakt

Sandefjord kommune
Ansvarlig redaktør: Camilla Svendsen
Besøk oss på facebookBesøk oss på instagram
Bygget med Libry Content